HOME > 공원소개 > Staff
ㆍ직책 : 대표이사
ㆍ성함 : 이창구
ㆍ연락처 : 010-6353-8182
ㆍ직책 : 실 장
ㆍ성함 : 민수경
ㆍ연락처 : 055 962 6111
ㆍ경력 : 응급처치지도자
ㆍ직책 : 수석교관
ㆍ성함 : 장은호
ㆍ연락처 : 010-9728-4292
ㆍ경력 : 경기지도자 2급 , 엘리트시합다수입상 , 대불승마장코치
ㆍ직책 : 보조코치
ㆍ성함 : 최성현
ㆍ연락처 : 010-7517-1731
ㆍ경력 : 엘리트시합 다수 입상 및 선수